Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információt megismerhessen.

Adatvédelmi tájékoztató:

Adatainak kezelése a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok adatai egy politikai céllal működő Egyesület adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:

Megnevezése: Szentiváni Civilek Egyesülete (a továbbiakban Egyesület)

Székhely: 9011 Győr, Zöldike utca 2/1.

E-mail cím: kapcsolat@szentivanicivilek.hu

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

2.1. Az Egyesület által szervezett események

Az érintettek köre: az eseményen résztvevők, az eseményekre regisztrálók

A kezelt adatok köre:Az adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés időtartama
kép-, hang- és videófelvétea felvételek közzététele és nyilvánosságra hozatala az Egyesület tevékenységének megismertetése, népszerűsítése céljából az Egyesület illetve dr. Balog-Farkas Renáta által vagy részére fenntartott kommunikációs felületeken (különösen például Facebook, Instagram valamint a www.szentivanicivilek.hu weboldalon)az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont], figyelemmel a Ptk. 2:48. § pontjára ishozzájárulás
visszavonásáig
név, email címregisztráció, jelenlét igazolása, kapcsolattartás,
tájékoztató és promóciós anyagok, hírlevelek
küldése, illetve tájékoztatás az Egyesület programjainak,
eseményeinek megismertetése céljából
az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont]hozzájárulás
visszavonásáig


2.2. Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) és d) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, e-mail címe és/vagy és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információk. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen, az irányítószámot és a születési évet az Egyesület statisztikai kimutatások elkészítése céljából kezeli.

Az adatkezelés célja:

Az Önnel való folyamatos kapcsolattartás elektronikus levelek kiküldése, illetve telefonhívás útján, az Ön tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az Egyesület rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra, figyelembe véve az Ön kinyilvánított preferenciáit, amelyeket a beleegyezése után rögzítünk.

Az adatok kezelésének határideje: 

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

2.3. Aktivista és szimpatizánsi jelentkezés

Az Egyesület a honlapján, illetve nyomtatott íveken keresztül is lehetőséget biztosít azoknak, akik az Egyesület alapelveivel, céljaival, vagy politikai programjával egyetértenek és segíteni kívánják az Egyesület céljának megvalósulását és lebonyolítását, hogy erre rendszeresített űrlapon keresztül aktivistának, illetve szimpatizánsnak jelentkezzenek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása  [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) és d) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, születési éve, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe, e-mail címe és telefonszáma, a politikai szimpátia ténye, azon nyilatkozata, hogy 18. életévét betöltötte.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, az Egyesület céljának megvalósításában közreműködés és részvétel. Az Önnel, mint az Egyesület szimpatizánsával való folyamatos kapcsolattartás levelek vagy elektronikus levelek kiküldése illetve telefonhívás vagy személyes megkeresés útján, az Ön tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az Egyesület rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra, lehetőség biztosítása az azokban történő közreműködésre és részvételre.

Az adatok kezelésének határideje:

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

2.4. Adományozás, pénzügyi támogatás

Ön banki átutalás formájában támogathatja magánszemélyként az Egyesület munkáját, céljainak megvalósítását, továbbá politikai programjainak megvalósulását, illetve alap működését egyszeri vagy rendszeres adomány formájában. 

A hatályos szabályozás szerint a Egyesület beazonosítható, magyar állampolgársággal rendelkező, nagykorú természetes személytől fogadhat el adományt.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont], illetve az Egyesület jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont], valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, bankszámlaszáma, állampolgársága, továbbá az adományozás és időpontjának ténye, valamint az adományozás összege.

Az adatok kezelésének határideje:

A mindenkor hatályos törvényi szabályozásban meghatározott időtartam, általában az adatok rögzítését követő nyolcadik év vége. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

3. Adatfeldolgozók köre:

Az Egyesület elnöksége, valamint az Egyesület által adatkezelési megállapodásban megbízott személyek.

Kapcsolattartás céljából megadott adatokhoz csak az Egyesület elnöksége és adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai férnek hozzá. A kezelt adatokat az Egyesület az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

A 2.4. adatkezelési cél tekintetében további adatfeldolgozóként a CIB Bank Zrt., amely az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – a banki számlavezetési szolgáltatást végzi. További adatfeldolgozóként a 2B Kontroll Bt. (székhely: 9011 Győr, Homoksori út 107., képviseli: Bartáné Bakonyi Gabriella) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – a könyvelési szolgáltatást végzi.

4. Az adatkezelés elvei

Az Egyesület a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Egyesület a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározottak alapján és célhoz kötötten kezeli, azon túl nem terjeszkedik.

Amennyiben az Egyesület a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez – amennyiben az adatkezelésnek egyéb, a GDPR rendelkezéseiben meghatározott jogalapja nincsen – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Egyesület az általa kezelt személyes adatokat kizárólag az érintett kifejezett és egyértelmű – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében adott – hozzájárulása esetén adja át harmadik személynek azzal, hogy az Egyesület jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, átadni, amely személyes adat továbbítására, átadására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Egyesületet felelősség nem terheli.

Az Egyesület gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságát, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az Egyesület az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Egyesület érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Egyesület érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy feladatkörének ellátásához.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását részben vagy teljes mértékben is bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az Egyesület ezeket az adatokat haladéktalanul törli. Az Egyesület törli az Ön adatait akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását.

5.1. Határidő

Az Egyesület az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Egyesület szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

5.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

5.2.1. A tájékoztatáshoz és  hozzáféréshez való jog

Az érintett bármikor kérheti, hogy az Egyesület tájékoztassa az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről amennyiben az érintett személyes adatainak továbbítására kerül sor.

A fentiekkel összefüggésben az érintett jogosult a kezelt adatairól másolatot kérni. Az elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az Egyesület a kérelemben foglaltakat elsősorban elektronikusan (pdf formátumban) teljesíti, kivéve amennyiben az érintett kérelme ettől eltérő kifejezett kérést nem tartalmaz.

Az Egyesület már most felhívja az érintett figyelmét arra, hogy amennyiben a fentiek szerinti hozzáférési jog hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Egyesület jogosult a kérelem teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

5.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Egyesület módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Egyesület a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

5.2.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Egyesület korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Egyesület arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

5.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 2.1., 2.2., 2.3., pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Egyesület a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Egyesületnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 2.4. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

5.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 2.1., 2.2., 2.3., pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

A tájékoztató 2.4. pontjában ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Egyesület vonatkozó törvények betartása érdekében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.

5.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 2.1., 2.2., 2.3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Egyesület az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

A 2.4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

5.2.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Jogorvoslathoz való jog

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel megkereshető az MCC, mint adatkezelő az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén jogosult a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) kell a panaszt benyújtani.

Az érintett az alábbi esetekben bírósághoz fordulhat:

– jogsérelem esetén,

– a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben,

– ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik az előterjesztett panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A per elbírálása a törvényszék (https://birosag.hu/torvenyszekek) hatáskörébe tartozik.

A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

6. A Tájékoztató módosítása

Az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa azzal, hogy erről az érintettet a megadott elérhetőségén keresztül tájékoztatja.

Amennyiben az érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését a jelent tájékoztatóban foglaltak szerint.